Yhdistyksen säännöt

Tolkkisten Eräketut ry:n säännöt
Hyväksytty 2.6.2013
Merkitty yhdistysrekisteriin 11.9.2013

1. Lippukunnan nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, nimi on Tolkkisten Eräketut  ja sen kotipaikka on Porvoo. Lippukunnan kielenä on suomi.
Lippukunta kuuluu jäsenenä Uudenmaan Partiopiiriin. Partiopiiri on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsen.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Lippukunnan toiminnan tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Tarkoituksena on edistää yksilön omaa aktiivisuutta, vastuuntuntoisuutta ja kunnioitusta toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä auttaa ihmisiä oppimaan taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää 7 – 22-vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettua partiotoimintaa, johon kuuluu kokouksia, retkiä, leirejä, kursseja ja johtajakoulutusta, joissa otetaan huomioon Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n määrittelemät kasvatustavoitteet ja sen suunnittelema partio-ohjelma. Partio-ohjelma toteutetaan ikäkausittain ja aikuisten ohjaamana.
Partioliike on itsenäinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton, kaikille avoin ja voittoa tavoittelematon.

3. Jäsenet

Lippukunnan jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yli 15-vuotiailla jäsenillä on äänioikeus. Alle 15-vuotias hyväksytään jäseneksi vain huoltajan suostumuksella. Jäsenet hyväksyy lippukunnan hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota lippukunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti lippukunnan hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Lippukunnan hallitus voi erottaa jäsenen lippukunnasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää lippukunnan kevätkokous. Jäsenmaksuun sisältyvät Uudenmaan Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenmaksut.

6. Hallitus

Lippukunnan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-7 muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen valitaan 0-7 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Lippukunnan nimen kirjoittaminen

Lippukunnan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus/tilintarkastus

Lippukunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Lippukunnan kokoukset

Lippukunnan kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Lippukunta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Lippukunnan kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun lippukunnan kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) lippukunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Lippukunnan kokouksissa on jokaisella yli 15-vuotiaalla jäsenellä yksi ääni. Lippukunnan kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Lippukunnan kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava lippukunnan kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset (kaksi kokousta vuodessa)

Lippukunnan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle sekä kokouksen päätöksen mukaisesti valtuutetaan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry keräämään lippukunnan jäsenmaksut
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Lippukunnan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian lippukunnan kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kaksi viikkoa ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja lippukunnan purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä lippukunnan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai lippukunnan purkamisesta. Lippukunnan purkautuessa käytetään lippukunnan varat partiotoiminnan edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Lippukunnan tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.