Ikäkaudet

Eräketut pyrkii järjestämään partiotoimintaa kaikille ikäkausille. Eräkettujen toiminta perustuu viikkotoiminnan lisäksi erilaisiin retkiin, leireihin ja tapahtumiin.
Eri ikäkaudet esitelty alla lyhyesti. Syvemmin ikäkausien partio-ohjelmaan pääset tutustumaan www-sivuilta https://partio-ohjelma.fi/

PERHEPARTIO 3-6V
● Perhepartio on alle kouluikäisille lapsille ja heidän aikuisilleen suunnattua toimintaa, jossa perhe tekee yhdessä, kokee yhdessä ja pääsee osaksi lippukunnan toimintaa. Lapset osallistuvat perhepartioon aina oman aikuisen kanssa ja ovat koko ajan oman aikuisen vastuulla.
● Perhepartiossa lapset ja aikuiset toimivat yhdessä leikkien, oppien ja
seikkaillen. Perhepartioon osallistuminen ei vaadi aiempaa partiokokemusta.
● Perhepartio-ohjelma koostuu kuudesta aktiviteettikokonaisuudesta, jotka ovat arjen taidot, retkeilytaidot, kädentaidot, ulkoilutaidot, luontotaidot sekä lippukunnan toimintaan tutustuminen.

SUDENPENTU 7-9V
● Sudenpennut ovat noin 7-9 -vuotiaita partiolaisia, joiden toiminta partiossa koostuu partiotaitoihin , leikeistä, tarinoista sekä monenmoisesta tekemisestä.
● Sudenpentujen ohjelma koostuu jäljistä (erilaisia aktivitetteja) ja askelista (jokainen jälki sisältää erilaisia askelia = tehtäviä). Jäljet on sijoitettu neljään kasvatustavoitteiden mukaiseen osioon. Suhde itseen, suhde toiseen, suhde yhteiskuntaan ja suhde ympäristöön.
● Sudenpentujen johtajat ovat nimeltään AKELA. Akela on aikuinen ja pestiin tarjotaan tehtävää vastaava koulutus. Myös muita pestiä tukevia koulutuksia on tarjolla. Sudenpentujohtajien ei tarvitse olla yksin vaan lippukunnan muut aikuiset toimivat tukena.

SEIKKAILIJA 10-12V
● Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijaikäiset ovat innokkaita ja neuvokkaita, ja niinpä seikkailijoiden kanssa voi jo tehdä haastavampia asioita kuin sudenpentujen kanssa. Lasten kasvaessa ja kehittyessä karttuvat paitsi tiedot, taidot ja kyvyt.
● Seikkailijoiden ohjelma koostuu ilmansuunnista. Ohjelma alkaa Tervetuloa-vaiheella, jonka aikana tutustutaan omaan seikkailijajoukkueeseen ja partioon. Tervetuloa-vaiheen jälkeen siirrytään tekemään pääilmansuuntia: pohjoista, etelää, itää ja länttä. Jokainen ilmansuunta pitää sisällään noin 20 erilaista aktiviteettia. Ohjelma loppuu Tervemenoa-vaiheella.
● Ikäkauden kehitysvaiheita kuvaa toimeliaisuus, neuvokkuus, itsekontrolli, oikeudenmukaisuus ja yhteistyö.
● Seikkailijoiden johtajat ovat nimeltään SAMPO. Sammot ovat aikuisia tai vähintään vaeltajaikäisiä partiolaisia. Tehtävää toteuttamiseksi partio tarjoaa pestiä tukevaa koulutusta ja lippukunnan muut aikuiset toimivat sampojen tukena.

TARPOJA 12-15V
● Tarpojiksi kutsutaan noin 12-15 -vuotiaita partiolaisia. Tarpojien ohjelma kestää 2-3 vuotta siten, että samoajaksi siirrytään sinä vuonna, kun partiolainen täyttää 15 vuotta.
● Tarpojaohjelmassa on neljä puolen vuoden jaksoa eli tarppoa: Leiri, Luovuus, Selviytyminen ja Yhteiskunta. Tarppot sisältävä erilaisia aktiviteetteja.
● Ikäkauden kehitysvaiheita kuvaa spontaanius, innostuminen, hämmennys, suojautuminen, herkkänahkaisuus, arkuus, lyhytjänteisyys ja mielialojen vaihtelu.
● Johtajana toimii aikuinen tarpojaLUOTSI. Luotsin apuna voi olla ryhmänohjaajakoulutuksen saanut samoajaikäinen vartionjohtaja.

SAMOAJA 15-17V
● Samoaja on 15–17-vuotias nuori, jonka ohjelma kestää kolme vuotta. Samoajaohjelma koostuu erimittaisista aktiviteeteista. Aktiviteeteissa samoajat tutustuvat samoajaohjelmaan sekä oppivat johtajuutta, ryhmätyöskentelyn taitoja sekä laajentavat näköpiiriään lippukunnan ulkopuolelle.
● Aktiviteettien pituudet vaihtelevat nopeista tuokioista jopa vuoden mittaisiin projekteihin. Samoajat oppivatkin aktiviteettien myötä haastamaan itseään vaativampiin taitoihin.
● Ikäkauden kehitysvaiheita kuvaa aatteellisuus, aktiivisuus, energisyys, etsiminen, kyseenalaistaminen ja kapinointi.
● Johtajana/vertaistukena toimii aikuinen samoajaLUOTSI. Samoaja voi toimia myös vertaisjohtajana.

VAELTAJA 18-22V
● Vaeltajaohjelma kulkee 18-22-vuotiaan partiolaisen elämän mukana. Ohjelmassa on huomioitu eri elämänvaiheessa olevat vaeltajat – niin opiskelu- kuin työelämän osalta, mutta myös henkilökohtaisten toiveiden ja ominaisuuksien mukaisesti.
● Vaeltajaohjelma koostuu erilaisista rasteista, jotka pohjautuvat vaeltajien kasvatustavoitteisiin. Niiden pohjalta jokainen vaeltaja koostaa oman henkilökohtaisen vaelluskartan. Vaeltajan vaelluskarttaa tarkastellaan luotsin kanssa vuosittain missä ollaan ja mihin mennään, ja tarpeen mukaan tehdään muutoksia ja päivitellään mainittua karttaa.
● Ikäkauden kehitysvaiheita kuvaa vakiintuminen, etsiminen, valinnat, ratkaisut, epäily, maailmankuvan valinta, suuri henkinen kasvu, oman linjan ja elämäntavan löytö, itsenäistyminen, vastuullisuus ja pitkäjänteisyys.
● Johtajana/vertaistukena toimii aikuinen vaeltajaLUOTSI. Vaeltaja voi toimia myös vertaisjohtajana nuoremmille ikäkausille.